Home » Business Product » Internet Data Center
     About The Data Center

IDC (Internet Data Center)ศูนย์เครือข่ายกลางให้บริการข้อมูล อินเทอร์เน็ต ครบวงจร

ระบบสำรองไฟฟ้า จะทำงานเมื่อระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติ
การเชื่อมต่อกับโครงข่ายสื่อสารข้อมูล
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ระบบรักษาความปลอดภัย
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญดูแล 24X7
ระบบสนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบดับเพลิงที่ออกแบบพิเศษที่รองรับอุปกรณ์ ICT ต่างๆ ซึ่งต้องการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน
Internet Data Center
IDC
--(+) to zoom in please click in the picture
 
     ลักษณะการให้บริการ

IDC ของเราพร้อมให้บริการทุกภาคธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน

ปัจจุบันระบบบริหารงานสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการศึกษา หรือภาคธุรกิจ มีความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศทั้งสิ้น โดยระบบสารสนเทศในปัจจุบันของหน่วยงาน ราชการ หรือองค์กรโดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ซึ่งทำหน้าที่เก็บฐานข้อมูลกลางและโปรแกรมการใช้งานต่างๆ เชื่อมโยงไปยังคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ซึ่งใช้งานในองค์กรหรือตามสาขาต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์หลักหรือเซิร์ฟเวอร์จะติดตั้งอยู่ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบพิเศษต้องดูแลทั้งควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆ ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดี และจะเชื่อมโยงยังคอมพิวเตอร์ต่างๆในองค์กร และสำนักงานย่อยสาขาศูนย์หรือห้องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องออกแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่เสียหายหรือหยุดให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ หรือเมื่อมีการขยายตัวขององค์กร อาจทำให้ความต้องการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์หลัก การเชื่อมโยงไปสู่ภายนอก และการเชื่อมโยงสู่โครงข่ายอินเทอร์เน็ต มีความต้องการมากขึ้น ส่งผลทำให้มีการขยายห้องคอมพิวเตอร์ หรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในด้าน Facilities & Network พร้อมทั้งต้องมีผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญ และรวดเร็วในการใช้งานทุกๆด้าน

.........ดังนั้น ทางเลือกสำหรับทุกๆคำตอบและความต้องการ ในสภาวะการณ์ แข่งขันในปัจจุบัน คือการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์หลักใน IDC ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่ขยายตัวได้ โดยระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ติดตั้งใน IDC จะติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตราฐาน ได้รับการควบคุมสภาวะแวดล้อม มีระบบสำรองไฟฟ้า และได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์หลักยังเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเชื่อมโยงไปยัง สำนักงานสาขาได้ง่าย เนื่องจาก IDC เชื่อมโยงโดยตรงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Domestic Exchange และ Internal Internet Gateway อีกทั้งยังรองรับต่อการขยายตัวทางธุรกิจ หรือองค์กร ได้โดยไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในการขยาย ห้องเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม

Entrance
Dimention
--(+) to zoom in please click in the picture
Reception
Dimention
--(+) to zoom in please click in the picture
Professional Engineer
Dimention
--(+) to zoom in please click in the picture
 


ผลประกอบการประจำไตรมาส
2/2559
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559
เอกสารการนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2559
ผลประกอบการประจำปี 2558
FREE !! ชีวิตติดเน็ต Pocket Book by CS LOXINFO
@CS LOXINFO Magazine
บน  AIS BookStore


"AppStory IT School"
โรงเรียนกุนนทีฯ รอบ
AppStory กับคุณครู
กิจกรรม Smart Click
AppStory IT school
ณ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ ‏
ความรับผิดชอบต่อสังคม
App CSL MRTG (iOS)


@CS LOXINFO Newsletter
vol.15, vol.16, vol.17
Open Idea by CS LOXINFO
DiGi VDO Khowledge


Software as a Service
Cloud Computing‏
Virtual Cloud ‏
Certified ISO9001, ISO20000 and ISO27001