Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

 

นักลงทุนสัมพันธ์

CS LOXINFOรางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน “SET Sustainability Awards 2017” บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณวิเชียร เมฆตระการ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะผู้บริหารด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่ง ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRIs)

Thailand Sustainability Investment 2017
Thailand Sustainability Investment 2017

ซึ่งในปี 2017 นี้ Thailand Sustainability Investment หรือ หุ้นยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

Thailand Sustainability Investment 2017
Thailand Sustainability Investment 2017

Thailand Sustainability Investment ถูกคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนและผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ รวมทั้งผ่านการพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณสมบัติเพื่อให้ได้หุ้นที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เกณฑ์ด้านผลประกอบการ และการคัดกรองด้านการกำกับดูแลต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุนไทย เป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือก Thailand Sustainability Investment มีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Awards 2017) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Awards 2017) โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Award 2017) ให้กับองค์กร และหน่วยงานเอกชนที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ส่งเสริมและป้องกันการทุจริต ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

โดยรางวัลองค์กรโปร่งใสนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดี ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีความเป็นมาตรฐานในเวทีสากล ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) มีจรรยาบรรณทางการค้า (Code of Conduct) และรับผิดชอบสังคมส่วนรวม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC Recertification)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวสฤศร จันทรารมย์ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกกฏหมายและงานกำกับกฎเกณฑ์ และเลขานุการบริษัท ขึ้นรับมอบใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการแสดงพลังความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายในงานจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 8 (Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption) ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดย ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี ในการขอรับการรับรองฯต้องผ่านกระบวนการประเมินตนเองที่มีการสอบทาน และลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายและแนววปฎิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชั่นทั้งมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

CAC Recertification 2017
CAC Recertification 2017
CAC Recertification 2017
CAC Recertification 2017

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 และล่าสุด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 และล่าสุด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และบริษัทยังผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในงานจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 (Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption) ในหัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”

CSLOXINFO-NACC-Award
2559

นอกจากการบริหารงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านการบริการ โดยให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กร และยังมุ่งไปสู่การให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร ทั้งอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของคุณภาพและบริการมากกว่าการแข่งขันราคา โดยกลยุทธ์การตลาดที่ให้บริการเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไอซีทีระดับโลกทุกๆราย โดยไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีหรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง เพราะบริษัทคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของลูกค้า และในปีที่ผ่านมา ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้รับรางวัลต่างๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจหลายรางวัล เพื่อเป็นการรับประกันถึงคุณภาพที่บริษัทได้ให้บริการกับลูกค้าของเรา อาทิ

รางวัลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่มียอดขายสินค้าสูงสุดของ IT Green PCL.

Top Award IT Green 2559 รางวัลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่มียอดขายสินค้าสูงสุดของ IT Green PCL. หรือ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านไอทีระดับองค์กร (Distributor) โดยยอดสั่งซื้อส่วนใหญ่ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ที่สั่งซื้อจาก IT Green มาจากอุปกรณ์ไอซีทีทางด้าน Firewall และ Access Point

รางวัลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจจาก Fortinet International Inc. (Thailand)

Fortinet Platinum Partner of the Year Thailand 2559 รางวัลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจจาก Fortinet International Inc. (Thailand) ผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีระดับองค์กร หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านไอทีระดับองค์กร (Distributor) โดยในปี 2559 ซีเอส ล็อกซอินโฟ มียอดขายอุปกรณ์ไอซีทีทางด้าน Firewall ภายใต้แบรนด์ Fortinet สูงสุดในปี 2559

CS LOXINFO รับมอบ ESG 100 Certificate

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “ESG 100 Certificate” ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 567 บริษัท

ทั้งนี้ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 นับเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้นำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดีเด่น

CS LOXINFO ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  เป็นการแสดงพลังความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ภายในงานจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 (Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption) ในหัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”  ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

รางวัล “BOARD OF THE YEAR FOR DISTINCTIVE PRACTICES” รางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น 2553-2554

รางวัล BOARD OF THE YEAR จัดโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน การมอบรางวัลดังกล่าวแก่คณะกรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เนื่องมาจากที่คณะกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

Thailand’s Most Admired Company

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 300 บริษัทมหาชนยอดเยี่ยมแห่งปี 2014 โดยหนังสือการเงินการธนาคาร และได้ถูก Vote ให้เป็น 1 ใน 10 ของ 2015 Thailand’s Most Admired Company ในหมวดโทรคมนาคม จาก Research ซึ่งจัดทำโดย The Company-BrandAge Research House

Partner Awards

สิ่งที่สามารถยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบริษัทเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคือรางวัลจากคู่ค้า อาทิ

  • รางวัล Consolation Awards จาก Hewlett Packard Enterprise Co., Ltd.
  • รางวัล Partner of the Year Award จาก MID Distribution Co., Ltd.
  • รางวัล Best Dealer Awards 2014 จาก ECS The Value Systems Co.,Ltd.
  • รางวัล Top Award IT Green 2016 Form IT Green Pcl.
  • รางวัล Fortinet Platinum Partner of the Year Thailand 2016 From Fortinet International Inc. (Thailand)