Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

 

การกำกับดูแลกิจการ

CS LOXINFOคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน และเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท


ในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมและพอรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท


นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ให้การสนับสนุน กำกับดูแล ติดตามผล ทบทวนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วนและมีความต่อเนื่อง

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

ประธาน
กรรมการ