Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    No posts were found.

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

CS LOXINFOการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ตอบโจทย์นโยบายขับเคลื่อนด้วย Digital Economy “Thailand 4.0” ด้วยบริการไอซีที แบบครบวงจรทั้ง อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร บริการหลากหลายที่สามารถรองรับ “Thailand 4.0” ได้เช่น Cloud Computing เป็นบริการในลักษณะเช่าใช้งานการประมวลผลหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทั้ง Infrastructure as a Service (Virtual Server และ Cloud Storage) และ Software as a Service (Online Business Software) ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ซอฟต์แวร์ บริหารจัดการโรงแรม ซอฟต์แวร์บริหารการขาย (CRM) ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์ระบบขายหน้าร้าน (POS) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ฯลฯ และเมื่อ Digital Economy กำลังมาแรงมาก เป็นช่องทาง ที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้

ธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ


บริษัทเชื่อมั่นว่าการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว


คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการกับกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2547 และมีการปรังปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจำทุกปีซึ่งฉบับที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 13


ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้าน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น


การให้สินบนและการต่อต้านทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีกว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของนโยบายทั้ง 2 ฉบับ ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ;เรื่องเอกสารด้านการการกำกับดูแลและได้เผยแพร่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท หัวข้อ “การกำกับการดูแลกิจการ” หน้า 68-87


นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Again Corruption : CAC) โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส และเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมการปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(Thailand’s Private Section Collective Action against Corruption: CAC)