บริการ Cloud Computing

CS LOXINFOWeb Hosting

Web Hosting

บริการ Web Hosting จาก CS LOXINFO เป็นหนึ่งในบริการ Platform as a Service (PaaS) ให้บริการบนระบบ Cloud Computing ระดับองค์กร นับเป็นบริการ เว็บเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลด้วยฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง เก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนสตอเรจเก็บข้อมูลกลาง(Centralized SAN storage) มีไฟร์วอลล์สำหรับการป้องกันการโจมตีจากอินเทอร์เน็ต และให้บริการบนระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพและมีแบนด์วิดธ์ขนาดใหญ่ระดับ ISP


สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งบน Linux และ Windows platform จัดการได้ง่ายผ่านซอฟต์แวร์การจัดการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ คือ Plesk control panel พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆ สำหรับสนับสนุนการทำเว็บไซต์ของท่านผู้ใช้บริการ อาทิเช่น PHP/ASP .NET framework และ Java เป็นต้น ระบบจัดการฐานข้อมูลมีให้เลือกใช้ทั้ง MySQL และ Microsoft SQL server


Web content และฐานข้อมูลมีการสำรองให้ทุกวัน สามารถกู้คืนได้เมื่อต้องการ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ให้บริการ Web Hosting แบบครบวงจร โดยให้บริการจดทะเบียนโดเมน ซื้อและติดตั้ง SSL certificate และยังมีวิศวกรมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม Customer service ให้บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้บริการ


เพราะเรารู้ว่าเว็บไซต์ของคุณสำคัญ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด เมื่อเช่าพื้นที่รับฝากเว็บไซต์กับผู้ให้บริการที่ครบวงจรอย่าง CS LOXINFO

ทำไมต้องใช้บริการ Web Hosting จาก CS LOXINFO

 • ระบบของบริการ Web Hosting ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูล(Data Center) มาตรฐานสากล ของ CS LOXINFO การันตีคุณภาพด้วยใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 20000 และ ISO 27001
 • มีเสถียรภาพสูงด้วยระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระดับองค์กร
 • ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมเจ้าหน้าที่และวิศวกรมากด้วยประสบการณ์ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะใช้บริการได้อย่างไม่ติดขัด
 • ให้บริการครบวงจร จึงสามารถตอบสนองการต่อยอดบริการของท่านได้ครบถ้วน

อัตราค่าบริการ Standard Hosting Plan (Windows)

CSLOXINFO-price-chart-hosting-windows

Standard Hosting Plan (Windows) ทุกแพ็คเกจประกอบด้วย

  • Unlimited Data Transfer
  • 1 FTP Account
  • 24/7 FTP Access
  • Plesk Control Panel
  • ฟรี! พื้นที่ Database space อีก 1 เท่าของ Web Space
  • ฟรี! E-mail Space เฉลี่ย 25 MB / Account
  • เช็ค E-Mail ผ่านเว็บได้

  • File Manager
  • Website Statistics
  • ทำงานบน Virtualized Platform
  • UPS Backup
  • ระบบ Backup (Daily, Weekly)
  • Support 8.00 – 24.00 by Telephone and E-mail
  • Monitor 24 hrs.

อัตราค่าบริการ Standard Hosting Plan (Linux - CentOS)

CSLOXINFO-price-chart-hosting-linux

Standard Hosting Plan (Linux - CentOS) ทุกแพ็คเกจประกอบด้วย

  • Unlimited Data Transfer
  • 1 FTP Account
  • 24/7 FTP Access
  • Plesk Control Panel
  • ฟรี! พื้นที่ Database space อีก 1 เท่าของ Web Space
  • ฟรี! E-mail Space เฉลี่ย 25 MB / Account
  • เช็ค E-Mail ผ่านเว็บได้

  • File Manager
  • Website Statistics
  • ทำงานบน Virtualized Platform
  • UPS Backup
  • ระบบ Backup (Daily, Weekly)
  • Support 8.00 – 24.00 by Telephone and E-mail
  • Monitor 24 hrs.

อัตราค่าบริการ Extra Hosting Plan (Windows)

CSLOX-price-chart-hosting-extra-windows

อัตราค่าบริการ Extra Hosting Plan (Linux/CentOS)

CSLOX-price-chart-hosting-extra-linux

Extra Hosting Plan (Windows) ทุกแพ็คเกจประกอบด้วย

  • Unlimited Data Transfer
  • 1 FTP Account
  • 24/7 FTP Access
  • Plesk Control Panel
  • ฟรี! พื้นที่ Database space อีก 1 เท่าของ Web Space
  • ฟรี! E-mail Space เฉลี่ย 25 MB / Account
  • เช็ค E-Mail ผ่านเว็บได้

  • File Manager
  • Website Statistics
  • ทำงานบน Virtualized Platform
  • UPS Backup
  • ระบบ Backup (Daily, Weekly)
  • Support 8.00 – 24.00 by Telephone and E-mail
  • Monitor 24 hrs.

เงื่อนไข

 • ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการอีเมล์ฟรี กรณีลูกค้าเลือกใช้บริการอีเมล์แพคเกจอื่น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือกรณีข้อมูลสูญหายไปและไม่สามารถกู้คืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เว้นแต่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท ผู้ใช้บริการควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ในกรณีที่ Server เสียหายและไม่สามารถกู้คืนข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท
 • ในกรณีที่ Server เสียหายและไม่สามารถกู้คืนข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดใช้ค่าเสียหาย ไม่เกินมูลค่าของค่าใช้บริการ 1 เดือน
 • ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติของการใช้บริการที่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต และ/หรือเพื่อความเรียบร้อยต่อผู้ใช้บริการโดยรวม

การย้ายเว็บ

การใช้บริการอาจขอให้บริษัทฯ ช่วยอำนวยความสะดวกในการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ และ/หรือข้อมูลในฐานข้อมูล (Database) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น มายังเซอร์ฟเวอร์ของบริษัทฯได้ โดยมีขอบเขตคือ :


 • บริษัทฯ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการย้ายแฟ้มข้อมูล (File Transfer) และโอนย้ายข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (RDBMS) ที่อยู่บน platform MySQL หรือ Microsoft SQL Server มายังเซอร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ในแพลตฟอร์มเดียวกันเท่านั้น
 • ความช่วยเหลือนี้อาจรวมถึงการปรับแก้ Configuration File ของเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชั่น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการแก้รหัสโปรแกรม (Source Code) ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขรหัสโปรแกรมของเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชั่น นอกเหนือจากการปรับแก้ Configuration File เพื่อให้ใช้งานได้หลังจากโอนย้ายเว็บมายังเซอร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
 • ความช่วยเหลือนี้เป็นความช่วยเหลือแบบให้เปล่า มิได้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมที่รวมในค่าบริการรับฝากเว็บไซต์ (web hosting service) บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน (usability) และ/หรือการชะงักการให้บริการ (down-time) ของเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชั่นของลูกค้าหลังจากได้โอนย้ายมายังเซอร์ฟเวอร์ ของบริษัทฯ เรียบร้อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (08.30-17.30 น.)

โทร: 0-2263-8700

อีเมล : sp@csloxinfo.net

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.